top of page
א

ניהול עיזבון

ניהול עיזבון

ניהול-עיזבון.jpg

מינוי מנהל עיזבון נעשה ע"י רשם הירושה בתנאי שיש הסכמה של הגורמים המעורבים למינוי, או ע"י בית המשפט לענייני משפחה שעולה צורך בכך כמו סכסוך ירושה או בהיעדר הסכמה ובהתקיים מספר תנאים. התנאי הראשון והבסיסי נשען על ההחלטה האם כלל קיים צורך ממשי בניהול עיזבון?

בנוסף משוקללים נתונים כמו: היקף העיזבון, הקשיים שמתעוררים בחלוקתו, מחלוקות בין היורשים, חובות העיזבון, צורך להבטיח המשך טיפול בקטינים או לשמור על זכותם של מי מבעלי העניין אשר אינם מסוגלים לעשות זאת בעצמם (למשל: קטינים, אדם שמונה לו אפוטרופוס).
המינוי יכול להיות זמני עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, המינוי יכול להיות קבוע ובמקרים בהם למשל מדובר בהמשך קיומו וטיפול בקטין יכול המינוי להיות בתוקף שנים ארוכות.

היתרון בהעסקת עורך דין ניהול עיזבון:

כדי להציף את היתרון בהעסקת עורך דין ניהול עיזבון צריך לסקור קודם מי יכול להיות מנהל עיזבון. ובכן, על פי החוק רשאים להתמנות אדם פרטי שהוא תושב הארץ , תאגיד או האפוטרופוס הכללי. זה האחרון ידאג בדרך כלל להאציל מסמכותו ולמנות את:

  • מי שהנפטר ציין בצוואתו כנבחר לניהול העיזבון.

  • אחד היורשים אשר רשום בצוואה כמי שיהיה מנהל העיזבון עם מות המוריש

  • אדם שאינו יורש אך כל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים למינויו.

  • בהיעדר צוואה או כל אדם שמוסכם על היורשים, במקרה של חוסר הסכמה, מי שבית המשפט ימנה לתפקיד אדם פרטי או עורך דין- בדרך כלל עורך דין וכאן עולה חשיבות מינוי של עורך דין ניהול עיזבון במיוחד אם מדובר בעיזבון שניהולו דורש פעולות משפטיות מורכבות.
    כך לדוגמא בין תפקידיו של עורך הדין שמונה כמנהל העיזבון יכולות להידרש פעולות כמו: הצורך לאתר תחילה את כל נכסי העיזבון ובמיוחד כשמדובר בנכסים מורכבים כמו עסקים וחברות או חשבונות בנק בחו"ל.

בנוסף, אציין תפקידים כמו: 

לשלם חובות של הנפטר מתוך העיזבון, לנהל תביעות שהוגשו כנגד העיזבון כמו גם לגבות חובות של העיזבון, לאתר יורשים שמופיעים בצוואה,

אך אינם בנמצא, ניהול שוטף של נכסי העיזבון כמו חברות או נכסים להשכרה, דאגה להמשך טיפול וקיום קטין  ועוד, פעולות רבות שחלקן אף דורש את אישור בית המשפט.

לקבלת הכוונה וייעוץ ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

ניתן להתקשר  09-7776190

או למלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם האפשרי

מינוי מנהל עיזבון בצוואה

יכול אדם לצוות בצוואתו למנות מנהל לעיזבונו. הוא גם יכול לבחור במי שנראה לו כמתאים ביותר לתפקיד ואשר הוא סומך על שיקול דעתו וכושרו לנהל את העיזבון. זה יכול להיות אחד היורשים, אדם שאינו קשור לירושה כלל או עורך דין.
אם זה רצונו של אדם וכך נכתב בצוואתו תהליך המינוי אמור להיות פורמלי בלבד כלומר רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה ימנו את אותו אדם לתפקיד.

אלא אם כן:

  • נקבע בערכאה המשפטית שאין כלל צורך בניהול העיזבון

  • אם אותו אדם מסרב לקבל על עצמו את המינוי

  • מוגשות לבית המשפט התנגדויות למינוי על ידי מי מהיורשים או בעלי העניין ביתר הרחבה על מינוי מנהל עיזבון בצוואה

התנגדות למינוי מנהל עיזבון?

כבר מכותרת התוכן מובן וברור שניתן להתנגד למינוי של מנהל עיזבון והסיבות לכך הן רבות ומגוונות. נתחיל בבסיסית והראשונה מכולן: יכולים יורשים לבקש למנות מנהל לעיזבון המוריש אך רשם הירושה או בית המשפט יכולים להתנגד בטענה שאין צורך בניהול לעיזבון המדובר.

התנגדות זו של הערכאה המשפטית קיימת גם כאשר המוריש ציווה בצוואתו למנות מנהל עיזבון.

"כלל הצורך" קודם לכל. התנגדויות למינוי מנהל עיזבון בכלל או מנהל עיזבון ספציפי יכולות לעלות גם מצד היורשים או בעלי עניין בצוואה. על כך בתוכן המורחב

אנחנו פה בשבילך בכל תחומי עריכת דין הקשורים לצוואות וירושות

bottom of page